Provozní řád


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

 
Důležitá telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie hl.města Prahy
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 
Provozovatel: Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Vlastník: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Provozní doba: říjen - duben od 8.00 do 18.00 hod, květen – září od 8.00 do 20hod
 
Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 15 let. Dítě do 6 let věku musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) dále jen „dohlížející dospělá osoba“

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:
 1. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí;
 2. V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně;
 3. Využívat hřiště ke komerčním účelům (mimo akce povolené MČ Praha 4);
 4. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;
 5. Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;
 6. Vstupovat do areálu dětského hřiště pokud je sportovní areál uzamčen;
 7. Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;
 8. Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky bez povolení MČ Praha 4.

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:
 1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;
 2. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;
 3. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;
 4. Respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště;
 5. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;
 6. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli
Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle platných právních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru dětského hřiště.
Jakékoliv závady na herních prvcích je oznamte správci hřiště.

 SPRÁVCE HŘIŠTĚ ZAJIŠŤUJE:
 1. Pravidelnou vizuální kontrolu čistoty a pořádku;
 2. Pravidelný úklid a obsluhu odpadkových košů v rozsahu 3x týdně;
 3. Pravidelnou kontrolu dopadových ploch a pískoviště
 4. Pravidelnou údržbu zeleně dle zadání provozovatele
PROVOZOVATEL ZAJIŠŤUJE:
 1. Roční provozně technickou kontrolu stavu herních prvků
 2. Opravy herních prvků, povrchů, mobiliáře a dalšího vybavení hřiště
zákaz kouření zákaz vstupu psům zákaz konzumace alkoholu zákaz rozdělávání ohně

Zákaz kouření, vstupu psům, konzumace alkoholu a rozdělávání ohně!

Udržujte prosím čistotu a pomozte nám chránit náš společný majetek.